Archive for the ‘irish’ Tag

Mini Adventure–The East Coast Trip

IMG_20140101_002401

Yes, it’s that time of year again, the beginning of a new year, few days into it and nothing to do other than relax and spend Smile So, I thought I’d go on a little mini-trip to the east coast of NZ. I was last there over 10 years ago, and have wanted to get back for a while…..

My actual plan for the trip was to start at Gisborne,

Map picture
 

and then end the trip at Opotiki,

Map picture

 

which basically is basically the east peninsula area (below)

Map picture

 

 

And so I started to prep for the trip, and in doing so I thought I’d advertise in the local to see if anyone wanted a ride from Auckland to Gisborne or part there of, and as luck would have it i connected with two gals who were in Rotorua and wanting to get to Gisborne, so that was kool.

 

So, here we go.. instead of posting countless images and making this blog silly-big.. here’s a trip video instead. Smile

This video is best viewed in HD, full screen Smile

Road Trip – East Coast 2014 01 05 – Mini Adventure Weekend

 

Some places worthy of note if you ever go adventuring around New Zealand’s East Cape is:

 

Tolaga Bay – Awesome historic wharf…

Map picture

2014-01-03 09.21.03

 

and…

 

East Cape Lighthouse – the most easterly lighthouse in the world
(stupid microsoft bing map useless no info crap) Smile

Map picture

2014-01-03 14.49.49

 

Well that’s all from me for now… time to actually start getting ready for the new working week, sort some stuff out, dinner, movie, relax.

Thanks for coming along, and thanks so much for SUBSCRIBING to my blog, because you really are loving people Smile

Go on… SUBSCRIBE.. it’s free, no spam, no ads, just me Smile

IMG_20140101_002401

All material copyright: Yanni Migias
Not for stock or unlicensed use.

My Blog at: http://www.uneasypills.com
My Web  at: http://www.asylumimages.com
My Youtube: http://www.youtube.com/user/Z3bra
My dA Site: http://z3branz.deviantart.com
ModelMayhem: 2996604

Expression

zebra_002

 

Smile    www.asylumimages.com    Smile

  Smile    www.uneasypills.com    Smile

 

我真的很喜欢这个语言的字符和意义如何长得这么漂亮,但也如此复杂,如果你使用谷歌翻译,你得到completely不同的含义。这是一小部分是什么让生命如此有趣,如此混乱,为什么我们应该总是面带微笑,因为当你的微笑,和其他人看到你微笑,他们认为你疯了,要锁定你为自己的生命或运行,但没关系,因为我在说什么是荒谬的,但它的乐趣,正确的,有趣的,记住这一点,在你的生活中总是有乐趣。不管发生什么事….取笑它。享受它,扔负责入河中,看着它流走的忧虑和烦恼。永远记住你是谁,你是一个人吃,这样,你应该吃,因为饮食是好的,也呼吸,不要忘了呼吸..可真的真的很烦人,当你忘了呼吸,1天你醒来,你喜欢一直没呼吸了几个小时,你累了,感觉有点死..好,这是因为你忘了呼吸,而我们都在谈论呼吸..妈呀,你应该尝试香蕉牛奶,它是如此的好。香蕉牛奶。 🙂

Smile    www.asylumimages.com    Smile

  Smile    www.uneasypills.com    Smile

ผมสนุกกับวิธีการที่ตัวละครและความหมายในภาษานี้ดูสวยงาม แต่ยังมีความซับซ้อนมากและถ้าคุณใช้ Google Translate คุณจะได้รับความหมายที่แตกต่างกัน compleatly นี้เป็นหนึ่งในส่วนเล็ก ๆ ของสิ่งที่ทำให้ชีวิตเพื่อความสนุกสนานและเพื่อให้เกิดความสับสนและเหตุผลที่เราควรจะยิ้มเพราะเมื่อคุณยิ้มและคนอื่น ๆ เห็นรอยยิ้มของพวกเขาคิดว่าคุณจะบ้าและต้องการล็อคคุณขึ้นหรือเรียกใช้สำหรับชีวิตของพวกเขา แต่ที่ ok เพราะส่วนใหญ่ของสิ่งที่ฉันพูดเป็นเรื่องไร้สาระ แต่มันสนุกสนุกขวาจำไว้ว่ามักจะมีความสนุกสนานในชีวิตของคุณ ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น …. ทำให้ความสนุกของมัน สนุกกับมันโยนความรับผิดชอบลงไปในแม่น้ำและดูมันไหลไปกับความกังวลและปัญหา โปรดจำไว้เสมอว่าคุณคือใครคุณเป็นคนที่กินและดังนั้นคุณควรกินเพราะการกินเป็นสิ่งที่ดีและยังหายใจไม่ลืมที่จะสูดลมหายใจ .. ที่สามารถจริงๆน่ารำคาญจริงๆเมื่อคุณลืมที่จะหายใจและ Oneday คุณตื่นขึ้นและคุณต้องการไม่ได้หายใจไม่กี่ชั่วโมงและคุณเหนื่อยและรู้สึกบิตตาย .. ดีที่เพราะคุณลืมที่จะหายใจในขณะที่เรากำลังพูดถึงเกี่ยวกับการหายใจ .. OMG คุณควรลองนมกล้วยจะดีดังนั้น นมกล้วย 🙂

Smile    www.asylumimages.com    Smile

  Smile    www.uneasypills.com    Smile

Eu realmente gosto de como os personagens e significados desta linguagem tão bonita, mas também, de forma complexa e, se você usar o Google Translate, você tem significado compleatly diferente. Esta é uma pequena parte do que torna a vida tão divertida e tão confuso e por isso devemos sempre sorrir, porque quando você sorri, e outras pessoas ver você sorrindo, eles acham que você é louco e quer bloqueá-lo para cima ou para correr por suas vidas , mas isso é ok, porque a maioria do que eu estou dizendo é um absurdo, mas é divertido, né, diversão, lembre-se, sempre se divertir em sua vida. não importa o que acontece …. fazer o divertimento dele. apreciá-lo, jogar a responsabilidade para o rio e vê-lo fluir com preocupações e problemas. Lembre-se sempre que você é, você é uma pessoa que come, e por isso, você deve comer, porque comer é bom, e também a respiração, não se esqueça de respirar .. que pode ser realmente muito chato quando você esquecer de respirar, e um dia você acorda e você gosta de não ter sido respirar por algumas horas e seu cansado e sentindo um pouco morto .. bem, isso é porque você se esqueceu de respirar, enquanto estamos falando de respiração .. OMG você deve tentar leite banana, é tão bom. leite de banana. 🙂

Smile    www.asylumimages.com    Smile

  Smile    www.uneasypills.com    Smile

Tôi thực sự thích cách các nhân vật và ý nghĩa trong ngôn ngữ này trông rất đẹp, nhưng cũng rất phức tạp và, nếu bạn sử dụng google dịch, bạn sẽ có được ý nghĩa compleatly khác nhau. Đây là một phần nhỏ của những gì làm cho cuộc sống rất thú vị, và rất khó hiểu và lý do tại sao chúng ta nên luôn luôn mỉm cười, bởi vì khi bạn cười, và những người khác nhìn thấy bạn mỉm cười, họ nghĩ rằng bạn đang điên và muốn khóa bạn lên hoặc chạy cho cuộc sống của họ , nhưng đó là ok bởi vì hầu hết những gì tôi muốn nói là vô nghĩa nhưng nó là thú vị, phải không, vui vẻ, hãy nhớ rằng, luôn luôn có niềm vui trong cuộc sống của bạn. không có vấn đề gì xảy ra …. làm cho niềm vui của nó. thưởng thức nó, ném trách nhiệm xuống sông và xem nó chảy đi với những lo lắng, phiền hà. Luôn luôn nhớ bạn là ai, bạn là một người mà ăn, và vì vậy, bạn nên ăn, vì ăn uống là tốt, và cũng có thể thở, không quên hơi thở .. có thể được thực sự thực sự khó chịu khi bạn quên hơi thở, và oneday bạn thức dậy và bạn thích đã không được thở trong một vài giờ và mệt mỏi của bạn và cảm thấy một chút chết .. tốt, đó là bởi vì bạn quên hơi thở, trong khi chúng ta đang nói về hơi thở .. OMG bạn nên cố gắng sữa chuối, nó rất tốt. sữa chuối. 🙂

Smile    www.asylumimages.com    Smile

  Smile    www.uneasypills.com    Smile

%d bloggers like this: